هستم

  • ۳
  • ۰

خدا هست


من هستم تا تو نگران نباشی

و 

مهم تر از من

خدا هست


  • یکی مثل همه